• Výchovné poradenstvo

    • Plán práce 2023/2024

    • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova 104, 034 01 Ružomberok

     PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

      

     V školskom roku 2023/2024 bude na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku vykonávať funkciu výchovného poradcu Mgr. Soňa Janolová.

     Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 2021/2022, zákon č. 245/2008 školský zákon a jeho úprava č.188/2015, zákon č. 317/2009 zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a jeho úprava platná od 31.8.2019, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o maturitných skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005-01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. Práca výchovných poradcov bude rešpektovať tiež ciele vytýčené v pláne práce školy a usmernenie Odboru školstva ŽSK zo dňa 11. 06. 2007. V prípade schválenia nového školského zákona s platnosťou počas školského  roka sa plán a práca VP bude upravovať.

      

     Činnosti výchovného poradcu počas školského roka:

      

     • Priebežne zviditeľňovať školu formou informovania o akciách organizovaných školou   v miestnych periodikách.
     • Klásť zvýšený dôraz na informovanie o možnostiach štúdia na našej škole a na nábor študentov deviatych ročníkov formou osobných pohovorov s výchovnými poradcami a žiakmi ZŠ.
     • Spolu so špeciálnym pedagógom a asistentom školy monitorovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako sú telesné, zrakové, sluchové postihnutia, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania. Zintenzívniť spoluprácu školy so školskými poradenskými zariadeniami Žilinského kraja.
     • Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom pri realizovaní  školskej integrácie v zmysle ustanovení Metodického usmernenia MŠ SR č.3/2006-R zo dňa 24. 01. 2006.
     • Pracovať so žiakmi s problémovým správaním a slabým prospechom formou osobných pohovorov.
     • Spolupracovať s vedením školy a ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami pri riešení  problémov šikanovania podľa Smernice o šikanovaní.
     • Využívať triednické hodiny vo všetkých ročníkoch i formách štúdia na preventívne pôsobenie   voči nežiaducim spoločenským javom – fajčenie, konzumácia alkoholu, užívanie drog, šikanovanie aj za spolupráce s Podporným tímom a pracovníkmi CPP v Ružomberku.
     • Venovať zvýšenú pozornosť prejavom delikventného správania a šikanovania žiakov – pri eliminácii prejavov postupovať v zmysle ustanovení Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R zo dňa 28. 03. 2006. Využívať spoluprácu s pracovníkmi CPPP v Ružomberku.
     • V spolupráci s vyučujúcimi ETV, NAV a OBN (ale aj s ostatnými pedagogickými pracovníkmi- najmä triednymi učiteľmi), viesť žiakov k rozpoznaniu a následnému odmietaniu šikanovania, násilia, všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nacionalizmu a v oblasti problematiky migrácie.
     • V rámci výchovy sústrediť pozornosť žiakov na hodnotovú orientáciu, ktorá prispeje  k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej spoločnosti.
     • Podchytiť žiakov s osobnostnými problémami, zabezpečiť im odbornú poradenskú pomoc a tak predchádzať tomu, že sa budú pri hľadaní  pomoci orientovať nesprávnym smerom.
     • Kooperovať pri organizovaní akcií v súlade s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte školstva.
     • Koncentrovať sa na včasné podchytenie rizikových prejavov v správaní žiakov a zároveň na ich reedukačné, poradenské a terapeutické korigovanie (v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi v jednotlivých triedach).
     • Pri práci s problémovými žiakmi využívať spoluprácu s CPP v Ružomberku, kurátormi  pre mládež, okresnou prokuratúrou, políciou a lekármi. Úzko spolupracovať s ÚPSVaR  v Ružomberku pri riešení sociálnych a problémových prípadov.
     • Sledovať žiakov, ktorí sa hlásia k rôznym zakázaným sektám a hnutiam (skíni, neonacisti a iné), upozorňovať ich na dôsledky ich konania, klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu.
     • Spolu s koordinátorom environmentálnej výchovy na škole realizovať programy zamerané na environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov, zameranú na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, recyklácie a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny. Spolupracovať pri realizácii akcií, ktoré svojim zameraním pomáhajú zlepšovať životné prostredie školy a jej okolia.
     • Pri posudzovaní plnenia povinnej školskej dochádzky     neospravedlnenú neprítomnosť u žiaka, ktorý neukončil povinnú školskú dochádzku v škole, v rozsahu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci hlásiť obci a odboru sociálnych vecí a rodiny príslušného úradu práce(podľa príslušnej smernice o záškoláctve). Úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi najmä prvých ročníkov.
     • Získavať informácie o problémoch mladistvých a o ich prevencii (akcie organizované MC, odborná literatúra, tlač, elektronické médiá).
     • Viesť zákonných zástupcov k aktívnejšej spolupráci s pedagógmi nielen vo vzdelávacej, ale i vo výchovnej oblasti. V prípade výskytu nežiaducich javov zabezpečiť žiakovi a rodičovi účinnú odbornú pomoc.
     • Spolupracovať s výchovnými poradcami zo ZŠ a SŠ v okrese Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín.
     • Podieľať sa na organizácii Dňa otvorených dverí v SOŠP.
     • Žiakom končiacim štúdium na našej škole spolu s kariérnym poradcom školy poskytovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách a pomaturitnom vzdelávaní.
     • Starať sa o informačnú tabuľu výchovného poradenstva, pravidelne ju dopĺňať o najnovšie informácie o možnostiach pomaturitného alebo nadstavbového štúdia, o možnostiach zamestnania, o protidrogovej kampani a o rôznych aktivitách, aktualitách a zaujímavostiach.
     • Informovať žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov o práci VP a akciách, ktoré súvisia s jeho činnosťou.
     • Pracovať v Rade rodičov a spolupracovať so školským parlamentom.
     • Zúčastňovať sa školení s tematikou výchovného poradenstva.
     • V zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa“ zabezpečovať ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi, aktívne konať v prípade, že dieťa je fyzicky alebo psychicky týrané.
     • Podieľať sa na organizovaní akcií pre žiakov.
     • Realizovať besedy s lekármi, resp. psychológmi v snahe o prevenciu rizikového správania.
     • Využívať formu konzultácií, poradenskú činnosť a diagnostické metódy na riešenie problémov nielen žiakov, ale aj zákonných zástupcov žiakov, ako aj pedagogických zamestnancov školy.
     • Zvýšiť informovanosť pedagogických zamestnancov o forme integrácie žiakov a práce  s týmito žiakmi.
     • V rámci VP poskytovať informácie žiakom o dobrovoľníctve, ako jednom so spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
     • Využívať dostupné   materiály   v oblasti   odborného   vzdelávania   a informačný   materiál o zdrojoch informácií a ich vhodnom využití v rámci rozhodovania o vysokoškolskom štúdiu.
     • Sústrediť sa na elimináciu problémov, ktoré nastali počas dištančného vzdelávania žiakov   v minulom školskom roku- osobnostné a vzťahové problémy medzi žiakmi, rodičmi a žiakmi a nezáujmu o vyučovanie. V prípade nežiadúcich javov , zabezpečiť odbornú pomoc.
     • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2023/2024

      

     Vypracovala: Mgr. Janolová Soňa

     Ružomberok: 02.09.2023

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 113