Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonomika APE
Aplikovaná elektrotechnika AET
Aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Aplikovaná mechanika AME
Autoelektronika AUE
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Automatizácia inžinierskych prác AIP
Automatizácia prípravy výroby APW
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automatizačná a riadiaca technika ATC
Automobilová technika ABT
Automobily AUO
Automobily a príslušenstvo AUP
Biochémia BOC
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
CAD systémy CDS
CAD/CAM systémy CCS
CAM systémy CMS
Cestná a mestská doprava CES
Cvičenia z matematiky CVM
Číslicová technika CIS
Dejepis DEJ
Diagnostika a opravárenstvo DGO
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Dopravná a prepravná prevádzka DRP
Dopravná geografia DOG
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika a účtovníctvo EKU
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektrické zariadenia EZR
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika ELE
Elektronika motorových vozidiel EMZ
Elektropríslušenstvo ELI
Elektropríslušenstvo automobilovej techniky EAT
Elektrotechnické kreslenie ELC
Elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika - cvičenia ELTc
Elektrotechnológia ELG
Elektrozariadenia motorových vozidiel EMO
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Grafické systémy GRS
Grafické systémy prakt. GRS
Grafické systémy v autoelektronike GSA
Grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
Grafické systémy v strojníctve GSR
Hospodárska geografia HOG
Chémia CHE
Chémia a životné prostredie ZPC
Chemická technológia a zariadenia CTZ
Chemická výroba CHV
Chemické a ekonomické výpočty CEW
Chemické informácie CHN
Chemické laboratórne cvičenia CLC
Chemické laboratórne cvičenia prakt. CLC
Chemické rozbory CHR
Chemické výpočty CEV
Informačné systémy ISY
Informatika INF
Informatika - cvičenia INC
Informatika a výpočtová technika IVT
Kancelárska technika KTA
Kontrola a meranie KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Kovové a nekovové materiály KNE
Laboratórna technika LAB
Manažment MNZ
Marketing MKT
Marketing a manažment MRQ
Matematika MAT
Materiály MTE
Mechanika MEC
Mechatronika MNK
Merania v silnoprúdovej technike MRS
Meranie v strojárstve MES
Monitorovanie životného prostredia MOZ
Náboženská výchova NBV
Náuka o materiáloch NAM
Náuka o spoločnosti NAS
Navrhovanie a konštrukcia obalov NKO
Nemecký jazyk NEJ
Obalové hospodárstvo OHS
Obalový dizajn OBD
Občianska náuka OBN
Obchodná komunikácia OKO
Obchodno prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy OPC
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborné kreslenie v elektrotechnike OKE
Odborný výcvik OVY
Odpadové hospodárstvo ODH
Opravárenstvo a diagnostika OAD
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Podnikanie v doprave PDP
Podnikový manažment a marketing PMK
Práca s počítačom PCP
Praktická časť odbornej zložky OIP
Praktické vyučovanie PVU
Právna náuka PRN
Prax PXA
Prax v odbore PXO
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
Prevádzky schopnosť strojov a zariadení PSZ
Programovanie PRO
Programovanie CNC strojov PCM
Programovanie NC strojov PNW
Programovanie robotov a NC strojov PNC
Programové vybavenie počítačov SWW
Prostriedky výpočtovej techniky PWT
Ročníkový projekt ROP
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Sieťové technológie SIE
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Strojárska konštrukcia STC
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
Súčiastky prístrojov SUP
Športová príprava SRL
Technická grafika TEG
Technická chémia TCH
Technická mechanika TNI
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické vybavenie počítačov HWW
Technika administratívy TEA
Technológia TEC
Technológia balenia THB
Technológia montáže TMO
Technológia opráv TEO
Technologické cvičenia TGC
Technológie internetu TIU
Telesná a športová výchova TSV
Tlačové techniky TLT
Toxikológia TOX
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Výpočtová a riadiaca technika VRI
Výpočtová technika VYT
Výpočtová technika - programovanie VYP
Výroba obalových prostriedkov VOR
Výrobná technológia VYG
Výrobné konštrukcie VKS
Výrobné zariadenia VBN
Využitie elektrickej energie VYU
Základy ekológie ZEK
Základy ekonomiky ZAN
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy strojárstva ZLR
Základy techniky ZTH
Zasielateľstvo ZSI

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria