• Pedagogickí asistenti

     • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
     • Albert Einstein
     • Pedagogický asistent vo výchovno-vzdelávacom procese

       

      Kompetencie pedagogického asistenta:

      - Sú uvedené v Pokyne ministra č. 39/2017.

      Zameranie práce pedagogického asistenta:

      - Žiak/študent, edukačný proces, spolupráca s pedagógmi, školským podporným

        tímom, zákonnými zástupcami žiakov/študentov a profesijný rozvoj.

      Náplň práce pedagogického asistenta:

      - Orientovať sa v pozícii pedagogického asistenta.

      - Byť schopný získať si dôveru žiakov/študentov a vytvoriť pozitívnu atmosféru v triede.

      - Byť komunikatívny, otvorený a tvorivý.

      - Vedieť rýchlo a premyslene konať v nepredvídateľných situáciách.

      - Byť dobrým stratégom vo svojej práci a využívať najmä zážitkové učenie.

      - Byť empatický.

      - Byť príkladom pre žiakov vo svojom správaní.

      - Byť schopný spolupráce.

      - Orientovať sa v základných diagnózach žiakov/študentov so špeciálnymi výchovno-

         vzdelávacími potrebami a špecifikami ich vzdelávania.

      - Orientovať sa v organizácii školy, školských právnych predpisoch a vnútorných

        predpisoch školy a v systéme poradenstva.

      - Orientovať sa vo všeobecných zásadách pedagogickej práce.

      - Podporovať priebeh vyučovania.

      - Orientovať sa v systéme hodnotenia žiakov.

      - Byť schopný reagovať na bežné edukačné problémy.

      - Cielene pozorovať žiakov, zameriavať sa na ich potreby, urovnávať konflikty

         a nedorozumenia medzi žiakmi.

      - Podporovať žiakov pri zvládaní nárokov školy.

      - Mať prehľad o tom, akí sú žiaci/študenti v triede, na základe toho využívať

        individuálny prístup a pomáhať pedagógovi v príprave rôznych alternatív vyučovacích

        hodín tak, aby sa vedeli zapojiť všetci žiaci/študenti.

      - Rešpektovať rozhodnutia pedagóga a riadiť sa jeho inštrukciami, pričom pedagóg

        nepresúva svoju zodpovednosť na asistenta.

      - Byť schopný spolupracovať s členmi školského podporného tímu, pedagogickými

        zamestnancami školy a zákonnými zástupcami žiaka/študenta.

      - Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch žiakov/študentov.

      - Ochraňovať a rešpektovať práva dieťaťa.

      - Profesijne sa rozvíjať.

      Cieľ práce pedagogického asistenta:

      - Dopĺňať edukačnú činnosť pedagóga, nenahrádzať ju.

      - Postupne pripravovať žiaka/študenta na samostatné fungovanie.

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 115