• Rada školy

     • Rada školy pri SOŠ Polytechnická Ružomberok

     • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
      miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti
      výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.


      Činnosť rady školy
      Článok III.
      (1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
      (2) Rada školy a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy


      b) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
      c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 7 zákona
      SNR č. 542/1990 Zb. a to najmä:


      1. K návrhu na počty prijímaných žiakov.


      2. K návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v
      skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto
      predmetoch.


      3. K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho
      procesu. K triednictvám, úväzkom.


      4. K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.


      5. K návrhu rozpočtu.


      6. K správe o výsledkoch hospodárenia školy, Študentskej rady, Študentského parlamentu, Rady rodičov ,
      odborového zväzu

       

      7. K personálnym otázkam


      8. Ku kritériám na osobné hodnotenia a odmeny.


      (3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy: 
      a) deleguje svojho zástupcu za člena výberovej komisie


      b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným
      hlasovaním


      c) odovzdá výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na
      vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy
       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 141