• Školský psychológ

     • Plán práce 2023/2024

     • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova 104, 034 01 Ružomberok

      PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      Prácou školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, zákonným zástupcom žiakov, pedagógom a ostatným zamestnancom školy  na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

      Školský psychológ pri svojej práci spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyňou, školskou špeciálnou pedagogičkou, pedagogickou asistentkou, triednymi učiteľmi, učiteľmi a mimoškolskými organizáciami..

      Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, zákonným zástupcom, zamestnancom školy sa školský psychológ riadi Etickým kódexom práce psychológa a rovnako aj Etickým kódexom práce školského psychológa.

      Konkrétna náplň práce školského psychológa je činnosť:

      • Diagnostická
      • Intervenčná
      • Preventívna
      • Poradenská
      •  Konzultačná

      Základné činnosti psychológa počas školského roka:

      • Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, zákonných zástupcov žiakov.
      • Poskytovanie odbornej psychologickej služby žiakom ich zákonným zástupcom, zamestnancom školy na rozvíjanie ich zdravého osobného rozvoja a psychického zdravia.
      • Odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne, skupinové, hromadné poradenstvo.
      •  individuálna prípadová práca so žiakmi (študijné ťažkosti, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti a iné)
      • Práca s kolektívom triedy na vyučovacích hodinách.
      • Realizácia triednických kruhov v triedach prvých ročníkov za účasti triednych učiteľov.
      • Získavať informácie o potrebách klienta vhodnými metódami, vyjasňovať a analyzovať tieto potreby a pripraviť následný poradenský postup.
      • Psychologické poradenstvo v oblasti rodinných, partnerských a iných sociálnych vzťahov.
      • Poskytovať konzultácie učiteľom, žiakom, ich zákonným zástupcom ohľadom integrácie a pracovať s integrovanými deťmi a žiakmi v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.
      • Riešenie porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, tréma, stres), riešenie problémov spojených so záškoláctvom, riešenie narušených vzťahov v triede a nepriaznivej triednej klímy, riešenie problémov spojených so stresom, preťaženosťou a psychickou záťažou.
      •  Poradenská činnosť pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a inými ťažkosťami.
      •  Zisťovanie klímy školy a tried, riešenie narušených vzťahov v triede a nepriaznivej triednej klímy.
      • Spolupráca s pedagógmi.
      • Spolupráca s inými odbornými pracovníkmi a inštitúciami, najmä so zariadeniami výchovného a psychologického poradenstva  (CPP, PREROD, PZ).
      • Účasť na ďalšom vzdelávaní školského psychológa.
      • Aktívne reagovanie na aktuálne potreby.
      •  plánovanie a realizácia dobročinných aktivít v spolupráci s rôznymi organizáciami.

      Rozpis pracovnej činnosti:

      • Príprava na odbornú činnosť
      • Administratívna práca.
      • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy.
      • Účasť na vyučovacích hodinách
      • Individuálna práca so žiakmi
      • Skupinová práca so žiakmi
      • Pozorovanie v triedach, v prirodzených podmienkach školy
      • Sociometria- meranie sociálnych vzťahov v triedach
      • Konzultácie s odbornými pracovníkmi odborných centier (CPP).
      • Preventívne a intervenčné aktivity podľa potreby.

       

      Školský psychológ poskytuje služby žiakom na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť zákonných zástupcov, alebo učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom zákonným zástupcom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné - účasť na pedagogických radách, krízová intervencia a pod. Plán práce sa v priebehu školského roka môže meniť, dopĺňať o ponúkané, resp. žiadané aktivity v súlade s požiadavkami vedenia školy.

      Vypracovala: Mgr. Janolová Soňa

      Ružomberok: 02.09.2023

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 148