• Špeciálny pedagóg

     • Plán práce 2023/2024

     • Plán práce školského špeciálneho pedagóga na školský rok 2023/24

       

      Administratívna a dokumentačná činnosť:

      • Evidovať žiakov so ŠVVP, viesť a aktualizovať so žiakmi spojenú potrebnú dokumentáciu a administratívu.
      • Zabezpečovať písomnú dokumentáciu potrebnú k odoslaniu na diagnostické vyšetrenie

      do školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie od rodičov, triednych

      učiteľov.

      • Sprostredkovať priamy kontakt so psychológmi, s ostatnými špeciálnymi pedagógmi a s odbornými lekármi.
      • Zabezpečovať ochranu osobných údajov žiakov so ŠVVP a citlivých informácií.
      • Podieľať sa na spracovaní štatistických údajov o žiakoch so ŠVVP.
      • Podieľať sa na príprave, realizácii a aktualizácii IVVP žiakov so ŠVVP.
      • Tvoriť a viesť portfólia žiakov so ŠVVP.
      • Archivovať dokumentácie žiakov vzdelávaných formou školskej integrácie.
      • Zabezpečovať odosielanie dokumentácie žiakov so ŠVVP na inú školu.
      • Viesť písomnú evidenciu o svojej činnosti.
      • Zabezpečovať a aktualizovať webové sídlo školy v oblasti špeciálnopedagogického

      poradenstva.

      • Pripravovať plán práce na daný školský rok.
      • Pripravovať záverečné správy o činnosti v danom školskom roku.

       

      Odborná činnosť ŠŠP so žiakom – priama intervenčná práca:

      • Zabezpečovať špeciálnopedagogické intervencie - individuálne alebo skupinovo -

      pre žiakov so ŠVVP.

      • Zabezpečovať v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie špeciálnopedagogické intervencie aj pre žiakov, ktorí nie sú žiakmi so ŠVVP – pre žiakov s počiatočnými ťažkosťami i s ťažkosťami prechodného charakteru, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov s poruchami v správaní – podieľať sa na ich výchove a vzdelávaní.
      • Vyučovať špecifické predmety.
      • Vykonávať reedukácie – ako cielenú stimuláciu funkcií, ktoré sú zodpovedné za rozvoj

      celého spektra školských zručností: čitateľských, pisateľských, za rozvoj rečových schopností či matematických predstáv.

      • Pripravovať a realizovať preventívne, stimulačné, reedukačné, korekčné programy

      pre žiakov so ŠVVP.

      • Podieľať sa na sociálnom a spoločenskom začlenení žiaka so ŠVVP do rovesníckych

      skupín.

      • Pripravovať deti so ŠVVP na vstup do školy, pomáhať pri výbere optimálneho spôsobu ich zaškolenia, pomáhať pri procese ich adaptácie na prostredie bežnej školy.
      • Podieľať sa na procese kariérového poradenstva žiakov so ŠVVP, podporovať rozvoj reálneho sebahodnotenia a reálnych predstáv o žiakovom ďalšom uplatnení sa v živote.
      • Spolu so školským psychológom a výchovným poradcom školy sledovať sociálne vzťahy v triedach, pomáhať viesť všetkých žiakov k chápaniu a rešpektovaniu odlišností, pomáhať budovať priateľstvá, podporovať učenie primeraných vzájomných interakcií medzi rovesníkmi a dobrých sociálnych vzťahov v triede aj v celej škole.
      • Dohliadať na podporu budovania v čo najvyššej možnej miere samostatnosti znevýhodneného žiaka aj vo vzťahu k spolupráci s pedagogickým asistentom –podieľať sa na učení žiaka k samostatnosti.
      • Realizovať aj terénnu prácu – v prirodzenom prostredí žiaka na rozvoj jeho

      sociálnych zručností, orientačných schopností a v prípade potreby zabezpečovať vzdelávanie žiakov v domácom prostredí, alebo pomáhať pri dištančnom vzdelávaní.

      • Pomáhať zabezpečovať certifikované merania a testovania, prijímania žiakov so ŠVVP

      na strednú školu.

       

      Preventívna a depistážna činnosť:

      • Podieľať sa na vyhľadávaní a identifikácii žiakov so ŠVVP, ale aj na vyhľadávaní

      žiakov nadaných a v spolupráci s poradňami sa podieľať na depistážnych a skríningových programoch.

      • Vykonávať systematické pozorovania problémových, zaostávajúcich a rizikových

      žiakov na základe spolupráce s triednym učiteľom a pri potvrdení podozrení odosielať

      žiakov na diagnostiku do poradenských zariadení.

      • Aktívne sa zúčastňovať na zápise nových žiakov s cieľom identifikovať rizikových žiakov a pomôcť pri prijímaní a zaškolení detí so znevýhodnením.
      • Aktívne sa zúčastňovať prijímania nových žiakov a pri ich adaptácii na nový kolektív.

      Metodicko-poradenská činnosť ŠŠP:

      • Poskytovať odborné poradenstvo, konzultačné služby rodičom a zákonným zástupcom

      žiakov so ŠVVP.

      • Viesť si evidenciu konzultácií so zákonným zástupcom žiaka a pripravovať pre nich

      metodické materiály.

      • Poskytovať konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom školy.
      • Sprostredkovávať informácie o jednotlivých žiakoch ostatným zainteresovaným

      pedagógom, vysvetľovať ich diagnózy, dosah diagnóz a ostatných skutočností na proces

      ich vzdelávania.

      • Pripravovať metodické materiály pre pedagogických zamestnancov.
      • Aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, zasadnutiach metodického združenia

      a predmetových komisií.

      • Na pedagogických radách informovať o výsledkoch vzdelávania a priebehu IVVP žiakov so ŠVVP.
      • Poskytovať súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie – pripravovať podklady na diagnostické vyšetrenia.
      • Predkladať návrhy na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia.
      • Podieľať sa na koordinácii práce pedagogických asistentov.
      • Aktívne pomáhať pri príprave alebo úprave školského prostredia na príchod žiaka so ŠVVP do školy.
      • Spolupracovať s vedením školy pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

      a participovať na rozvíjaní klímy školy.

      • Podľa potreby sa zúčastňovať na návrhoch a odporúčaniach k iným spôsobom

      vzdelávania žiaka vrátane jeho preradenia do špeciálnej školy.

      • Podieľať sa na plánovaní inkluzívneho vzdelávania školy a tvorbe školského

      vzdelávacieho programu v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP.

      • Odporúčať a podľa potreby sa podieľať na úprave prostredia triedy, navrhovať úpravu interiéru tak, aby bol v súlade so ŠVVP žiaka, navrhovať zmeny v organizácii vyučovania v súlade so vzdelávacími programami pre jednotlivé druhy znevýhodnení

      a podieľať sa na zostavovaní rozvrhu hodín žiakov so ŠVVP.

      • Koordinovať prácu pedagógov vyučujúcich v špeciálnej triede určenej pre výchovno-vzdelávací proces žiakov so ŠVVP.

      Vzdelávanie ŠŠP a materiálne vybavenie:

      • Sledovať platnú legislatívu a legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP

      a špeciálnopedagogického poradenstva.

      • Sledovať nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s prácou.
      • Priebežne a pravidelne sa vzdelávať samoštúdium, účasť na odborných seminároch,

      prednáškach a vzdelávaniach, orientovať sa v inovatívnych prístupoch, metódach

      a formách práce so žiakmi so ŠVVP.

      • Zabezpečovať a vytvárať pomôcky pre deti so ŠVVP  – tabuľky, portfóliá, pracovné listy, cvičenia a pod.
      • Koordinovať úpravu učebných materiálov pre žiakov so ŠVVP podľa ich individuálnych potrieb.
      • Pomáhať budovať špeciálnopedagogickú knižnicu v škole a zhromažďovať materiály pre prácu so žiakmi.
      • Zabezpečovať vybavenie učebne špeciálnopedagogickým materiálom, kompenzačnými

      pomôckami, stimulačnými programami a pod.

      • Dohliadať na používanie kompenzačných pomôcok a podľa potreby zabezpečovať

      zaškolenie ostatných pedagógov k ich používaniu.

      • Viesť evidenciu špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a odbornej literatúry

      v oblasti špeciálnej pedagogiky.

       

       

       

      V Ružomberku 04. 09. 2023                                                             Mgr. Lucia Buc Balická

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 151