• Prevencia

    • Plán práce 2023/2024

    • SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

     ŠKOLSKÝ PROGRAM PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A PREVENCIE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024.

     Preventívny program je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka 2023/2024. Jeho obsah vychádza z plánu práce školy a pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre tento šk. rok.

     Cieľ:

     Cieľom preventívneho programu sú výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, agresivity, šikanovania, diskriminácie, rasizmu, intolerancie a xenofóbie, podpora preventívnych projektov v oblasti zdravého životného štýlu a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V súlade s problematikou ľudských práv je jeho cieľom tiež usmerňovať výchovu žiakov tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv a rozvoja medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

      

     Úlohy:

      

     • Priebežne monitorovať správanie žiakov a zmeny, v prípade podozrenia  zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka.
     • Zapájať žiakov do aktivít výchovy v duchu humanizmu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy.
     • Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram, migračná kríza.
     • Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.
     • So žiakmi realizovať diskusie na tému: šikanovanie. S výsledkami oboznámiť  triednych učiteľov. Odhalené problémy riešiť v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi,  vedením školy, výchovným poradcom, školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odborníkmi z CPP.
     • Počas celého školského roka nadväzovať kontakty s odborníkmi a pokračovať v spolupráci s nimi.   
     • Organizovať preventívne aktivity v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu– PREROD, Okresným riaditeľstvom PZ v Ružomberku, RÚVZ v Lipt. Mikuláši a CPPPaP v Ružomberku.
     • Zapájať žiakov do akcií, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok.
     • Podporovať činnosť školského parlamentu a v spolupráci s ním organizovať rôzne mimoškolské aktivity pre našich študentov.
     • V rámci plnenia úloh vyplývajúcich  z Koncepcie boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie organizovať prednášky, výchovné exkurzie, súťaže pre žiakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ.
     • Zúčastňovať  sa  vzdelávacích kurzov a seminárov týkajúcich sa prevencie sociálno – patologických javov, ktoré zvyšujú odbornú spôsobilosť koordinátora.
     • Zabezpečiť spoluprácu so zákonnými zástupcami v oblasti prevencie, informovať ich o aktivitách realizovaných v školskom preventívnom programe.
     • Realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti  žiakov  o migrantoch.
     • Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu.
     • Priebežne žiakov oboznamovať s dôležitosťou duševného zdravia a približovať im činnosť psychológa ako toho kto pomáha a počúva.
     • Zdieľanie príspevkov k témam prevencie prostredníctvom webovej stránky školy.

      

      

     Program je rozčlenený pre jednotlivé ročníky.

     Tento plán sa môže vzhľadom na aktuálnu situáciu a aktuálne problémy školy meniť a dopĺňať.

     1.ročník

     Aplikovať preventívne aktivity zamerané na prevenciu závislostí a rizikového správania v školskom prostredí zapojením sa do preventívneho programu Čistý život.

      

     2.ročník

      

     Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu šikanovania, delikvencie a kriminality, ako aj na podporu právneho vedomia žiakov v spolupráci s PZ.

      

     Realizovať preventívny program Duševné zdravie na stredných školách v spolupráci s CPP Ružomberok a výchova k ľudským právam, organizovať besedy z cieľom väčšej informovanosti o migrantoch.

      

     3.ročník

      

     Ovplyvniť názor na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie realizáciou prednášok a súťaží pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ. Vo všetkých ročníkoch v rámci triednických hodín venovať danej problematike zvýšenú pozornosť.

      

     Končiace ročníky

      

     V spolupráci s CPP a PZ  realizovať zážitkové besedy v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou „Mne sa to stať nemôže“.

      

      

     Termín

     Aktivita

     Forma

     Realizuje

     Rozsah hodín

     Ročník

      

     September-

      

     December 2022

     Smernica k riešeniu šikanovania

     smernica

     triedni učitelia

     1 VH v každej triede

     všetky ročníky

      

      

     Indikátor užívania drog

      

     leták

     koordinátor

      

     -

     učitelia

     rodičia

      

     Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie

     TH

     prednáška

     Triedni učitelia, OR PZ

     1 VH v každej triede

      

      

      

     všetky ročníky

     Čistý život

      

      

     zážitková beseda

      

      

     PREROD

     2 VH

      

     prvý

      

     Zdravie a bezpečnosť v školách

      

     Svetový deň výživy

     Plagát

      

     Koordinátor,

     Vyučujúci TSV

      

     -

      

     všetky

     ročníky,

     vyučujúci

      

     Šikanovanie, Kyberšikanovanie

      

     prednáška

     Školský psychológ

      

     1 VH

      

     druhý ročník

     Červené stužky

     Besedy, nástenka, nosenie

     koordinátor

      

     6VH

      

     všetky ročníky

     Január-Jún 2023

      

     Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus

      

      

      

     beseda

     Okresné riaditeľstvo PZ

      

     1 VH v každej triede

      (2 VH)

      

     tretí

     Trestnoprávna zodpovednosť

     Beseda, prednáška

     PZ Ružomberok

     1 VH v každej triede (2 VH)

      

      

     druhý

     Výchova k ľudským právam

      

     Prednáška, diskusia

     koordinátor

     4 VH

     všetky ročníky

     Čistý život

     Zážitková beseda

     PREROD

     2 VH

      

      

     prvý

     Prevencia extrémizmu a radikalizmu

     Zážitková beseda

     OR PZ

     2 VH

     tretie ročníky

     Prevencia extrémizmu a radikalizmu

     Výchovná exkurzia do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu

     Triedni učitelia

     1 deň

     výber žiakov z jednotlivých tried

     „Mne sa to stať nemôže“ – obchodovanie s ľuďmi

     Zážitková beseda

     OR PZ

     2 VH

      

     končiace ročníky

      

      

     Duševné zdravie

     Zážitková beseda

     CPP

     2 VH

     druhý

      

     Výlet s čistou hlavou

     koncoročný výlet s aktivitami bez alkoholu, cigariet

     triedni učitelia

      

      

      

     10VH

      

      

     všetky ročníky

      

      

      

     Vyhodnotenie aktivít prevencie

     dotazník

     koordinátor

      

     -

      

      

      

     Vypracovala: Mgr. Janolová Soňa

     Ružomberok: 02.09.2023

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 106