• Školská knižnica

    • Školská knižnica

     Školská knižnica je súčasťou SOŠ polytechnickej v Ružomberku a  slúži všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a študentom tejto školy, ktorí využívajú dištančné aj absenčné formy výpožičiek.

     Jej výpožičný fond tvorí množstvo knižničných jednotiek krásnej i odbornej literatúry. Je zdrojom poznania a informácií pre našich žiakov a zároveň pomáha vytvárať podmienky pre celoživotné vzdelávanie učiteľov.

      Školská knižnica sa nachádza na 4 poschodí číslo dverí - C 418

     Otváracie hodiny: Utorok - 13.00 - 14.00

     Kontakt: Mgr. Monika Gerátová, Kab.  B211,

     email: geratova@sosprk.sk 

    • Cieľ knižnice pri edukačnom procese:

     • formovať kladný vzťah ku knihe,
     • pomáhať pri rozvoji čítania a čitateľskej gramotnosti,
     • viesť k návyku využívania kníh ako základného zdroja informácie,
     • rozvíjať, podporovať a udržiavať u žiakov návyk a radosť z čítania ,
     • umožniť prístup k  informáciám v rámci odborných predmetov,
     • naučiť žiakov orientovať sa v knižnici, vyhľadávať potrebnú literatúru,
     • umožniť prácu s beletriou na hodinách literatúry,
     • formovať postoj žiakov k významným spoločenským a kultúrnym udalostiam,
     • prehlbovať poznanie histórie národa a regiónu,
     • viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávania.
    • Vybavenie školskej knižnice:

    • – počítač, dataprojektor, notebook
     – knižničné jednotky :  odborná literatúra a beletria 

     Knižničný  fond sa dopĺňa nákupom literatúry alebo darmi. Na základe návrhu vyučujúcich  sa zastarané a opotrebované knižné jednotky vyraďujú.

     K akciám organizovaným  školskou knižnicou patrí:

     • Informačná výchova v rámci hodín SJL
     • Čitateľský maratón
     • Slováci veľkí svojimi činmi – spomienkové prezentácie spojené s medzitriednou súťažou
     • Výstava v rámci mesiaca knihy
     • Herecké legendy - prezentácie o významných slovenských hercoch
     • Kreslo pre hosťa - beseda so známym spisovovateľom
      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 101