• Kariérové poradenstvo

    • PLÁN KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

    • PLÁN KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V ŠKOLSKOM ROKU  2023/2024

     Stále úlohy kariérového poradenstva:

     1. Priebežne zviditeľňovať školu formou informovania o akciách organizovaných školou v miestnych periodikách  a mestskej televízii.

     2. Klásť zvýšený dôraz na informovanie o možnostiach štúdia na našej škole a na nábor študentov deviatych ročníkov.

     3. Podieľať sa na organizácii Dní otvorených dverí v SOŠP.

     4. Starať sa o informačnú tabuľu kariérového poradenstva, pravidelne ju  dopĺňať o najnovšie informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách, o možnostiach pomaturitného alebo nadstavbového štúdia, o možnostiach zamestnania.

      

     Časové úlohy:

          SEPTEMBER

     • vypracovanie plánu práce kariérového poradcu

     • spolupracovať pri dni otvorených dverí na SOŠP

          OKTÓBER

     • podieľať sa na uskutočnení  stretnutia VP ZŠ na SOŠP za účelom propagácie študijných a učebných odborov a uskutočniť osobné pohovory pre získanie informácií o žiakoch 1. ročníka

     • naplánovanie a koordinácia návštev 9.a 8. ročníkov ZŠ. Spolu s vedením školy       uskutočniť prvé návštevy tried 9. ročníkov ZŠ

          NOVEMBER

     • príprava a organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí na SOŠP

     • návštevy tried 9. ročníkov ZŠ

               DECEMBER

     • návštevy tried 9. ročníkov ZŠ

          JANUÁR

     • pohovor zo žiakmi 1. ročníka ohľadom náboru žiakov zo základných škôl – odporúčania svojim kamarátom, aby sa prihlásili na našu školu

       FEBRUÁR

     • pomoc študentom štvrtého ročníka pri úvahách o ďalšom povolaní a voľbe VŠ

       MAREC

     • poradenská služba žiakom končiacich ročníkov učebných odborov zameraná na výber nadstavbového štúdia

       APRÍL

     • návštevy tried 8. Ročníkov ZŠ

       MÁJ

     • práca v prijímacej komisii SOŠP pre školský rok 2024/2025

     • návštevy tried 8. ročníkov ZŠ

       JÚN

     • vyhodnotenie prijatých opatrení v v oblasti kariérového poradenstva

      

     V  Ružomberku :   30. 08. 2023

     Vypracoval:   Ing. Katarína Truchanová - kariérový poradca

      

      

          

      

                                                                             Schválil: Ing. Pavol Moravčík

                                                                                                                riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 115