Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Vladimír Pančík Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0 0
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0
Bc.Ján Kmoško Tvorba prezentácií v PowerPointe 0 69
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Základná obsluha počítača 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Anna Lukáčová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 127
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Za absolvované rozširujúce štúdium - matematika 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Koordinátor drogovej prevencie 39
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 0
Ing. Janka Bartošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14 28
AutoCAD v školskej praxi 4
Nové trendy v hydraulike 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Eva Böhmová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 34
AutoCAD v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
PaedDr. Richard Buroš Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Ing. Gabriela Hazuchová Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8 88
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Za absolvované rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 30
Mgr. Zuzana Jarinová Skupinové formy vyučovania ústneho jazykového prejavu - debata a diskusia 8 63
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - anglický jazyk 30
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Anna Kyseľová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0 41
Koordinátor drogovej prevencie 39
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2
Mgr. Mária Ličková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 17 115
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Výchovný poradca 47
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ingegrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Zdenka Mojská Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0 21
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Ing. Pavol Moravčík Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 94
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 28
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Ing. Mária Nemsilová Databázový systém Access 7 67
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor WORD pre pokročilých 0
Grafický editor CorelDraw 7
Základná obsluha počítača 6
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ing. Drahoslava Samolejová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0 87
AutoCAD v školskej praxi 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Počítačová grafika 13
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ing. Silvester Švidroň Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 107
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
AutoCAD v školskej praxi 10
Nové trendy v hydraulike 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Základná obsluha počítača 8
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Kariérový poradca 35
Ing. Katarína Truchanová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 72
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Janka Uramová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - nemecký jazyk 30 30
Mgr. Igor Vanko Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 0 73
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 0
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
PaedDr. Viera Vanková Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11 67
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.Miroslav Baďo Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15 53
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Bc.Rudolf Baďo Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 62
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 7
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Základná obsluha počítača 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PaedDr. Anton Hrnčiar Sériová diagnostika motorových vozidiel 8 86
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Pavol Huntoš Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 76
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Sériová diagnostika motorových vozidiel 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 13
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Bc.Peter Hýravý Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 16
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Milan Lacko Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Martin Vozár Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria