Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Vladimír Pančík Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0 0
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0
Bc.Ján Kmoško Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 69
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Ing. Anna Lukáčová Za absolvované rozširujúce štúdium - matematika 30 112
Koordinátor drogovej prevencie 39
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 0
Ing. Janka Bartošová AutoCAD v školskej praxi 4 4
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Eva Böhmová AutoCAD v školskej praxi 10 34
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Richard Buroš Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Ružena Fodorová Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 17 75
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Hazuchová Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8 71
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Za absolvované rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 30
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Zuzana Jarabová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Mgr. Zuzana Jarinová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - anglický jazyk 30 55
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Katarína Konečná Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11 38
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Ing. Anna Kyseľová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2 41
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Ličková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 17 115
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Výchovný poradca 47
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ingegrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Mgr. Zdenka Mojská Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2 13
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Ing. Pavol Moravčík Príprava vedúcich predmetových komisií 28 94
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Ing. Mária Nemsilová Základná obsluha počítača 6 67
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Grafický editor CorelDraw 7
Databázový systém Access 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Mgr. Pavol Novák Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 23
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 5
Ing. Drahoslava Samolejová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 87
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Počítačová grafika 13
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
AutoCAD v školskej praxi 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Základná obsluha počítača 8
Ing. Silvester Švidroň Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 77
AutoCAD v školskej praxi 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Nové trendy v hydraulike 10
Kariérový poradca 35
Ing. Katarína Truchanová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 72
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Ing. Janka Uramová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - nemecký jazyk 30 30
Mgr. Igor Vanko Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 8 73
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
PaedDr. Viera Vanková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 67
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Bc.Miroslav Baďo Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15 53
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Bc.Rudolf Baďo Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 7 55
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
PaedDr. Anton Hrnčiar Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 86
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 8
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Pavol Huntoš Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15 76
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 13
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Peter Hýravý Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 16
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Milan Lacko Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Martin Vozár Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0 8
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria