Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Vladimír Pančík Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0 0
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0
Bc.Ján Kmoško Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 69
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Základná obsluha počítača 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 7
Ing. Anna Lukáčová Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 0 112
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Za absolvované rozširujúce štúdium - matematika 30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ing. Janka Bartošová Nové trendy v hydraulike 10 28
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
AutoCAD v školskej praxi 4
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Eva Böhmová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14 34
AutoCAD v školskej praxi 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Richard Buroš Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Ružena Fodorová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0 121
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 17
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Gabriela Hazuchová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 71
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Za absolvované rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 30
Ing. Zuzana Jarabová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Jarinová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - anglický jazyk 30 55
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Mgr. Katarína Konečná Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10 62
Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Ing. Anna Kyseľová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 41
Koordinátor drogovej prevencie 39
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2
Mgr. Mária Ličková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 115
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 0
Ingegrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Výchovný poradca 47
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 17
Mgr. Zdenka Mojská Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0 21
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Ing. Pavol Moravčík Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 94
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 28
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Ing. Mária Nemsilová Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 0 67
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Moderné IKT a web 7
Databázový systém Access 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Grafický editor CorelDraw 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 6
Mgr. Pavol Novák Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 33
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 5
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ing. Drahoslava Samolejová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0 87
Počítačová grafika 13
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Základná obsluha počítača 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
AutoCAD v školskej praxi 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Ing. Silvester Švidroň Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 107
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Nové trendy v hydraulike 10
Kariérový poradca 35
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
AutoCAD v školskej praxi 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Katarína Truchanová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 72
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Ing. Janka Uramová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - nemecký jazyk 30 30
Mgr. Igor Vanko Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 0 73
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Viera Vanková Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0 67
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Bc.Miroslav Baďo Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15 53
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Bc.Rudolf Baďo Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 7 55
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Základná obsluha počítača 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
PaedDr. Anton Hrnčiar Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 86
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Sériová diagnostika motorových vozidiel 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Bc.Pavol Huntoš Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0 76
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 13
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Sériová diagnostika motorových vozidiel 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bc.Peter Hýravý Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 16
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Bc.Milan Lacko Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Martin Vozár Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 0
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0


© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria