Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Vladimír Pančík Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0 0
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0
Bc.Ján Kmoško Tvorba prezentácií v PowerPointe 0 69
Základná obsluha počítača 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Ing. Anna Lukáčová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 112
Koordinátor drogovej prevencie 39
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Za absolvované rozširujúce štúdium - matematika 30
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 0
Ing. Janka Bartošová Nové trendy v hydraulike 10 28
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
AutoCAD v školskej praxi 4
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Eva Böhmová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 34
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
AutoCAD v školskej praxi 10
PaedDr. Richard Buroš Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Ružena Fodorová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 121
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 17
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ing. Gabriela Hazuchová Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0 71
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Za absolvované rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 30
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Ing. Zuzana Jarabová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Jarinová Skupinové formy vyučovania ústneho jazykového prejavu - debata a diskusia 8 63
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - anglický jazyk 30
Mgr. Katarína Konečná Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2 62
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Ing. Anna Kyseľová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0 41
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Koordinátor drogovej prevencie 39
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2
Mgr. Mária Ličková Výchovný poradca 47 115
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 0
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 17
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ingegrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mgr. Zdenka Mojská Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11 21
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Ing. Pavol Moravčík Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15 94
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 28
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Ing. Mária Nemsilová Grafický editor CorelDraw 7 67
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 0
Textový editor WORD pre pokročilých 0
Moderné IKT a web 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Základná obsluha počítača 6
Databázový systém Access 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Pavol Novák Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 33
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 5
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ing. Drahoslava Samolejová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0 87
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Základná obsluha počítača 8
Počítačová grafika 13
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
AutoCAD v školskej praxi 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ing. Silvester Švidroň Nové trendy v hydraulike 10 107
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Kariérový poradca 35
AutoCAD v školskej praxi 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Katarína Truchanová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 72
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Janka Uramová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - nemecký jazyk 30 30
Mgr. Igor Vanko Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 0 73
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
PaedDr. Viera Vanková Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2 67
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Bc.Miroslav Baďo Sériová diagnostika motorových vozidiel 15 53
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Bc.Rudolf Baďo Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 55
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Základná obsluha počítača 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 7
PaedDr. Anton Hrnčiar Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15 86
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Sériová diagnostika motorových vozidiel 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Bc.Pavol Huntoš Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15 76
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Sériová diagnostika motorových vozidiel 0
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 13
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Peter Hýravý Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 16
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Milan Lacko Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 30
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Martin Vozár Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria