Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Vladimír Pančík Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0 0
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) 0
Bc.Ján Kmoško Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 69
Základná obsluha počítača 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Ing. Anna Lukáčová Koordinátor drogovej prevencie 39 127
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 0
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Za absolvované rozširujúce štúdium - matematika 30
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15
Ing. Janka Bartošová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 28
AutoCAD v školskej praxi 4
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Nové trendy v hydraulike 10
Ing. Eva Böhmová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 34
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
AutoCAD v školskej praxi 10
PaedDr. Richard Buroš Za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Ing. Gabriela Hazuchová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 71
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Za absolvované rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra 30
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Zuzana Jarinová Skupinové formy vyučovania ústneho jazykového prejavu - debata a diskusia 8 63
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - anglický jazyk 30
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Anna Kyseľová Koordinátor drogovej prevencie 39 41
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 2
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Mgr. Mária Ličková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 115
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výchovný poradca 47
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 17
Ingegrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Zdenka Mojská Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11 21
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Odborné vedenie školskej knižnice 8
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Ing. Pavol Moravčík Sériová diagnostika motorových vozidiel 15 94
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie 0
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 28
Ing. Mária Nemsilová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 67
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Základná obsluha počítača 6
Textový editor WORD pre pokročilých 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Databázový systém Access 7
Grafický editor CorelDraw 7
Ing. Drahoslava Samolejová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 87
AutoCAD v školskej praxi 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 1
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Počítačová grafika 13
Základná obsluha počítača 8
Ing. Silvester Švidroň Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 107
Základná obsluha počítača 8
Kariérový poradca 35
AutoCAD v školskej praxi 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14
Nové trendy v hydraulike 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Ing. Katarína Truchanová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 14 72
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Ing. Janka Uramová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka - nemecký jazyk 30 30
Mgr. Igor Vanko Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 73
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 0
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Viera Vanková Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0 67
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 2
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 0
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka 11
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Bc.Miroslav Baďo Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15 53
Sériová diagnostika motorových vozidiel 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Bc.Rudolf Baďo Základná obsluha počítača 0 62
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl (odborná zložka) - frekventanti 7
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy 0
PaedDr. Anton Hrnčiar Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 86
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Sériová diagnostika motorových vozidiel 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Bc.Pavol Huntoš Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I. 15 76
Paralelná diagnostika hnacieho agregátu motorových vozidiel 15
Diagnostika podvozku motorových vozidiel 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 13
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Sériová diagnostika motorových vozidiel 0
Bc.Peter Hýravý Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 16
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Bc.Milan Lacko Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 30
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Bc.Martin Vozár Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 0
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie 0


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria